02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566

คำถามถึงคณะกรรมการ 

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ircontact@pp.premier.co.th  หรือ

โทรสาร 023981188 หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 เมษายน 2566

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หัวข้อ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56 -1 One Report)ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566แผนที่สถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.