02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

คำถามถึงคณะกรรมการ
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ircontact@pp.premier.co.th หรือ โทรสาร 0-2398-1188
หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และหรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หัวข้อ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562รายงานประจำปี 2562รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-2019 )แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563แผนที่สถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.