02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

02/12/2020 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี 27/11/2020 แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) 24/11/2020 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า 10/11/2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 10/11/2020 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F 45) (สอบทานแล้ว) 10/11/2020 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) 17/08/2020 แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) 13/08/2020 แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 10/08/2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 10/08/2020 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (โ45) (สอบทานแล้ว)