02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

10/05/2021 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 07/05/2021 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 29/04/2021 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 20/04/2021 แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)-แก้ไขสถานที่ประชุม 19/04/2021 แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 16/03/2021 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท 16/02/2021 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 16/02/2021 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 16/02/2021 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 15/02/2021 แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล