02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

08/11/2017 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ 16/10/2017 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 08/08/2017 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 07/08/2017 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 12/05/2017 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 12/05/2017 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 09/05/2017 กรรมการและกรรมการผู้จัดการลาออก 09/05/2017 เลิกบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) 03/05/2017 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 21/04/2017 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560