02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

27/02/2023 แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) 20/02/2023 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 20/02/2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 20/02/2023 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 17/02/2023 แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล 30/11/2022 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า 14/11/2022 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 14/11/2022 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 14/11/2022 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) 17/10/2022 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท