02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

14/08/2013 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 14/08/2013 ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 30 มิถุนายน 2556 29/07/2013 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน 22/05/2013 การเปิดดำเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย 15/05/2013 ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 มีนาคม 2556 15/05/2013 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 09/05/2013 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 25/04/2013 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการงดจ่ายเงินปันผล 09/04/2013 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท 27/02/2013 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)