02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

18/03/2014 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท 26/02/2014 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) 26/02/2014 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 25/02/2014 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข RD.) 25/02/2014 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 13/11/2013 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) 13/11/2013 ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 30 กันยายน 2556 11/11/2013 แจ้งการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ 11/11/2013 แจ้งวันหยุดประจำปี 2557 08/10/2013 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ