02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

11/11/2014 แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 11/11/2014 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) 11/11/2014 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 08/10/2014 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 13/08/2014 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 13/08/2014 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557 14/05/2014 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 14/05/2014 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 07/05/2014 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 24/04/2014 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557