02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

29/11/2023 แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการ 13/11/2023 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 13/11/2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 13/11/2023 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) 05/10/2023 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า 11/08/2023 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 11/08/2023 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 11/08/2023 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) 15/05/2023 จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15/05/2023 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566