02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ข่าวที่แจ้งตามตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ

17/08/2020 แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) 13/08/2020 แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 10/08/2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 10/08/2020 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (โ45) (สอบทานแล้ว) 10/08/2020 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) 07/08/2020 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง 05/08/2020 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 23/07/2020 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 13/07/2020 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท 18/06/2020 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล