02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริการตรวจสอบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ (มหาชน) จำกัด ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนการเริ่มเดินระบบ (Start up) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน ร-314) รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดสินค้า

บริการตรวจสอบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 

บริการให้คำปรึกษาปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกระบบ

บริการแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

บริการจัดหาอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการซ่อมถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์กลาส ที่แตก หรือชำรุด

บริการซ่อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ

บริการสำรวจเพื่อออกแบบแก้ไขระบบฯ

บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

สินค้าแนะนำอื่นๆ