02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

การให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนการเริ่มเดินระบบ(Start up) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน ร-314) รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดสินค้า

งานบริการให้คำปรึกษาทั่วไปในการบำบัดน้ำเสีย

งานบริการเริ่มเดินระบบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามหลัก

วิศวกรรมสุขาภิบาล

งานบริการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

งานบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

งานอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด

สินค้าแนะนำอื่นๆ