02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่า คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร บริษัทยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จที่มุ่งหวัง การผสานความมีส่วนร่วมของคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทและคู่ค้าเติบโตร่วมกัน และขยายผลการพัฒนาไปสู่สังคมได้ต่อไป บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ยึดถือปฏิบัติเมื่อต้องดำเนินงานร่วมกับบริษัทตลอดจนนำหลักการดังกล่าวนี้ไปพัฒนาการดำเนินงานของคู่ค้าและขยายผลไปยังคู่ค้าของตนต่อไป

 1. การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
  • คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต ชื่อตรง โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพร้อมรับการตรวจสอบจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
 2. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  • คู่ค้าต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  • คู่ค้าต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
  • คู่ค้าต้องไม่กำหนดราคาหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
 3. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
  • คู้ค้าต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการติดสินบนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน เพื่อผลประโยชน์ของคู่ค้า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • คู่ค้าต้องไม่เรียกร้องรับหรือให้หรือรับว่าจะให้ซึ่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • คู่ค้าต้องไม่แสดงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากความสัมพันธ์อันใดกับ กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท
  • คู่ค้าต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด จากตำแหน่ง หน้าที่ และโอกาสต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท
 5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • คู่ค้าต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด
 6. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
  • คู่ค้าต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
  • คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ทั้งการทำร้ายร่างกาย การบังคับขู่เข็ญ การกักขัง การค้ามนุษย์ รวมถึงการละเมินและใช้ความรุนแรงใดๆ
  • คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด
  • คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการแจ้งแรงงานที่ผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานอพยพต้องดำเนินการขออนุญาตและลงเบียนการว่าจ้างต่อพนักงานภาครัฐให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม
  • คู่ค้าต้องเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องสิทธิมนุษยชน ปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกต่างเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว ถิ่นกำเนิด สถานะการสมรส สภาพร่างกาย การแสดงทางความคิดต่าง หรือความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม
 3. สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • คู่ค้าต้องไม่บังคับให้พนักงานทำงานเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • คู่ค้าต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์วันลาหยุดตามที่กฎหมายกำหนด
  • คู่ค้าต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างยุติธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างล่วงเวลา
  • คู่ค้าต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างโดยปราศจากเหตุผลที่เป็นธรรม กรณีเลิกจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

คู่ค้าต้องดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยบังคับต่างๆ เพื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 1. คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 2. คู่ค้าต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่งและการทำลายโดยครอบคลุมตลอดวัฎจักรชีวิตของสินค้าและบริการ
 3. คู่ค้าต้องหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบ และสารเคมีที่มีอันตรายหรือถูกจำกัดการใช้ในเชิงกฎหมาย ทั้งนี้หากกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้วัตถุและสารเคมีที่มีอันตราย คู่ค้าจะต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. คู่ค้าต้องมีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน และผู้รับเหมาช่วง

 1. คู่ค้าต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน กิจกรรมการผลิต รวมถึงความเสี่ยงใดๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อสร้างเข้าใจและวางมาตรการรองรับที่เหมาะสมกับสถานการการณ์
 2. คู่ค้าต้องรายงานให้ทางบริษัทรับทราบ กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในดำเนินธุรกิจของบริษัท

คู่ค้าต้องส่งเสริมคู่ค้า หรือผู้รับเหมาช่วงของตนให้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจฉบับนี้ เสมือนเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

คู่ค้าต้องมีการประเมินผลกระทบกิจกรรมของบริษัท การป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนและสังคม รวมถึงไม่ดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของบริษัทนอกจากนี้ รวมถึงการเข้าส่งเสริมพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสม การจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วย

 1. คู่ค้าควรจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนที่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการแก้ไข และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้และสิทธิของผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานข้อเท็จจริงไว้เป็นความลับ
 2. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง สำหรับคู่ค้าที่ปฏิเสธ หรือมีการกระทำที่ขัดต่อหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณ บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง การยกเลิกสัญญา หรือการทำธุรกิจร่วมกันต่อไป