02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

นายปกรณ์ สุขุม


นายปกรณ์ สุขุม

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร


นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์


นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ งานขายและการตลาด

นางสาวณัฐยาณ์ จึงสวัสดิ์เมธา


นางสาวณัฐยาณ์ จึงสวัสดิ์เมธา

รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน

นายพิสิฐ สัตตะ


นายพิสิฐ สัตตะ

รองกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายอนิวัตติ์ เอกา


นายอนิวัตติ์ เอกา

รองกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม