02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

นายปกรณ์ สุขุม


นายปกรณ์ สุขุม

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร


นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์


นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ งานขายและการตลาด

นายธีรศักดิ์ วงจันทร์ศิลป์


นายธีรศักดิ์ วงจันทร์ศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการ งานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์


นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายพิสิฐ สัตตะ


นายพิสิฐ สัตตะ

รองกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ