02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล


นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล

ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร


นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์


นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ งานขายและการตลาด

นางสาวณัฐยาณ์ จึงสวัสดิ์เมธา


นางสาวณัฐยาณ์ จึงสวัสดิ์เมธา

รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน

นายพิสิฐ สัตตะ


นายพิสิฐ สัตตะ

รองกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายมนัส ขุนทอง


นายมนัส ขุนทอง

รองกรรมการผู้จัดการ งานการผลิต

นายวิทยา สมัครไทย


นายวิทยา สมัครไทย

รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ


นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์