02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เราประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับที่ดี รวมถึงหลักจริยธรรม ที่ควบคุมต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ ให้กับสังคม เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถ ดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการป้องกัน และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายแนวทางในการทำงาน ดังนี้

 1. ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
 2. บริษัทดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตของพนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วงและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทส่งเสริม สนับสนุน สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 4. บริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร ทรัพยากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ
 5. บริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายชีวภาพ โดยจะหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ
 6. บริษัทจะติดตาม ตรวจสอบ เพื่อมั่นใจว่ามีกระบวนการ การลดความเสี่ยงหรือสร้างโอกาสต่อธุรกิจ ตามกลยุทธ์บริษัท

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ธันวาคม 2565

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับจ้าง ตามแนวทางการเคารพสิทธิมนุษชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานไว้ ดังนี้ 1 . ระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับจ้าง ที่ปฏิบัติงานในบริษัท มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านแรงงานบรรลุตามนโยบายที่กำหนด 2. บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ รวมถึงจะไม่เรียกเก็บเงินประกัน หรือเอกสารประจำตัวใด ๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด 3. บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเวลาพัก เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จะไม่หักหรือลดค่าจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัย รวมถึงไม่ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายพนักงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงาน เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และให้ความรุนแรง 4. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง โดยเท่าเทียมกัน ไม่กระทำหรือสนับสนุนการกีดกั้น ขัดขวาง แทรกแซง การเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ความพิการ การเป็นสมาชิกแห่งสหภาพแรงงาน ความนิยมทางการเมือง ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยด้านยาเสพติด รวมถึงแนวคิดส่วนบุคคล บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการสมาคม เพื่อดำเนินการรวมตัวและจัดตั้งรวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรลูกจ้าง รวมถึงการไม่กระทำการที่จะขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องดังกล่าว 6. บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจัดให้หญิง มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งจะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานด้านความปลอดภัย ปฏิญญาสากล เช่น สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติว่าด้วยผู้ป่วย HIV/AIDS ตามข้อกำหนดขององค์กรสหประชาชาติ รวมถึงอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. บริษัทสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรม การส่งเสริมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เอชไอวี เอดส์ วัณโรค และกิจกรรมส่งเสริมที่ไม่แบ่งแยกหรือเลือกต่อปฏิบัติผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยจากยาเสพติด 9. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานหญิง เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อนุญาดให้พนักงานสามารถเก็บน้ำนมให้บุตรได้ตลอดเวลา ในสถานที่บริษัทจัดให้ โดยได้รับค่าจ้างปกติ และจัดให้พนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ทำงานในที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย ไม่เลิกจ้าง ลดตำเแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์จากการตั้งครรภ์ 10. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารระบบทวิภาคี (Two Way Communication) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยผ่านคณะทำงานต่างๆ (Small Group Activity) อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการทำงาน (Quality of Work Life &Quality of Work ) ร่วมกัน และสนับสนุนการออมเงิน รวมถึงอาชีพเสริมให้พนักงาน หรือการเตรียมอาชีพก่อนพนักงานเกษียณ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานนี้ เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสารและส่งมอบให้พนักงาน ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับจ้าง เพื่อยึดถือปฏิบัติ และมีการตรวจติดตาม ทบทวนผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน เพื่อความยั่งยืนสืบไป  

เป็นภารกิจ  คือ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการ

 • ทำให้บริษัทมั่นคง และเจริญเติบโตเพื่อสามารถเป็นผู้นำในธุรกิจได้
 • พัฒนาระบบงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 • ควบคุมคุณภาพการผลิต และการให้บริการทุกขั้นตอน โดยสามารถวัดประสิทธิผลได้
 • ทำงานอย่างปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 • มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ

อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นที่เชื่อมั่น และพอใจของลูกค้า

คือ การให้ได้มาซึ่งสินค้า และการบริการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าในด้าน

 • ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
 • ราคา
 • การส่งมอบ
 • การบริการหลังการขาย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงาน ที่เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้โดยตรง การนำพลังงานภายนอกเข้ามาใช้ และกิจกรรมอื่นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการปล่อย และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

 1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
 3. กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี รวมถึงการจัดหา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประหยัดพลังงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานบริหารจัดการพลังงาน
 5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น หมายถึง ทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านสารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
 6. กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
 7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวน และปรับปรุงนโยบายพลังงาน และการปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงที่ดีอย่างต่อเนื่อง นโยบายพลังงานนี้ ได้เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสาร และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และทำความเข้าใจรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยผ่านคณะทำงานหรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ และรักษาซึ่งนโยบายนี้ไว้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนยังมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อความสร้างความสมดุล ความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม บริษัทจึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้  

 1. จัดให้มีการบริหารจัดการวางแผนด้านภาษี และการเลือกภาษีอากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดสอดคล้องกับทางกลุ่มพรีเมียร์
 2. จัดให้มีการนำส่งภาษี หรือขอคืนภาษีอย่างถูกต้องภายในกำหนดเวลา
 3. จัดให้มีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบทางภาษีหรือกรณีที่มีโครงการลงทุนต่างๆ โดยใช้สิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 4. จัดให้มีผู้ดูแลด้านภาษี และผู้สอบบัญชีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ