02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เราประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับที่ดี รวมถึงหลักจริยธรรม ที่ควบคุมต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ ให้กับสังคม เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถ ดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ป้องกัน และปกป้องสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายแนวทางในการทำงาน ดังนี้

 1. ระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 2. บริษัทดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตของพนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วงและผู้มีส่วนได้เสีย
 3. บริษัทส่งเสริม สนับสนุน สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมาย ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 4. บริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร ทรัพยากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ
 5. บริษัทจะติดตาม ตรวจสอบ เพื่อมั่นใจว่ามีกระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส การลดความเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจ กลยุทธ์ ผู้มีส่วนได้เสียด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาด   มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคน  ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง การปรับปรุงงานของตนเอง ของหน่วยงาน และงานที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่น ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง รวมถึงการได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานไว้  ดังนี้

 • ระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง ที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านแรงงานบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
 • บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ รวมถึงจะไม่เรียกเก็บเงินประกัน  หรือเอกสารประจำตัวใด ๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จะไม่หักหรือลดค่าจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัย  รวมถึงไม่ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย   จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ  ทำร้ายพนักงาน   รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานหญิงและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • บริษัทปฎิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน ไม่กระทำหรือสนับสนุนการกีดกัน ขัดขวาง แทรกแซง   การเลือกปฏิบัติใดๆ   ด้วยเหตุผลในเรื่อง  สัญชาติ  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ความพิการ การเป็นสมาชิกแห่งสหภาพแรงงาน ความนิยมทางการเมือง ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยด้านยาเสพติด รวมถึงแนวคิดส่วนบุคคล
 • บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการสมาคม เพื่อดำเนินการรวมตัวและจัดตั้งรวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรลูกจ้าง รวมถึงการไม่กระทำการที่จะขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องดังกล่าว
 • บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจัดให้หญิง มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งจะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์
 • บริษัทปฎิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานด้านความปลอดภัย ปฎิญญาสากล เช่น สิทธิมนุษยชน การปฎิบัติว่าด้วยผู้ป่วย HIV/AIDS ตามข้อกำหนดขององค์กรสหประชาชาติ รวมถึงอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรม การส่งเสริมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เอชไอวี เอดส์ วัณโรค และกิจกรรมส่งเสริมที่ไม่แบ่งแยกหรือเลือกต่อปฏิบัติผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยจากยาเสพติด
 • บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารระบบทวิภาคี (Two Way Communication) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยผ่านคณะทำงานต่างๆ (Small Group Activity) อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการทำงาน (Quality of Work Life & Quality of Work ) ร่วมกัน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานนี้  ได้เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสารและส่งมอบให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ           ผู้ส่งมอบ  ผู้รับเหมาช่วง  เพื่อยึดถือและปฎิบัติ และจะมีการตรวจติดตาม ทบทวนผลการปฎิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

เป็นภารกิจ  คือ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการ

 • ทำให้บริษัทมั่นคง และเจริญเติบโตเพื่อสามารถเป็นผู้นำในธุรกิจได้
 • พัฒนาระบบงาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 • ควบคุมคุณภาพการผลิต และการให้บริการทุกขั้นตอน โดยสามารถวัดประสิทธิผลได้
 • ทำงานอย่างปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 • มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ

อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นที่เชื่อมั่น และพอใจของลูกค้า

คือ การให้ได้มาซึ่งสินค้า และการบริการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าในด้าน

 • ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
 • ราคา
 • การส่งมอบ
 • การบริการหลังการขาย

บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบการจัดการพลังงาน ( Energy Management System)  มาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ตำแหน่ง ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์พลังงงาน  โดยการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน

บริษัท จึงกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยจะดำเนินการ ดังนี้

 1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
 3. กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี รวมถึงการจัดหา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประหยัดพลังงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานบริหารจัดการพลังงาน
 5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น หมายถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
 6. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวน และปรับปรุงนโยบายพลังงาน และการปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นโยบายพลังงานนี้ ได้เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสารและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และทำความเข้าใจรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยผ่านคณะทำงานหรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ และรักษาซึ่งนโยบายนี้ไว้