02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”
ซึ่งเป็นคุณค่าหลักที่บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เพื่อสอดคล้องต่อนโยบายบริษัท ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ ดังนี้

  1. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบรรลุตาม นโยบายที่กำหนด
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง มีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมถึงการร่วมปฏิบัติ ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
  3. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมิน ความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นคู่มือ หรือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
  4. บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ หรือทุกกิจกรรม ที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง การควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาค ให้แก่พรรคการเมือง และการให้ของขวัญทางธุรกิจ แต่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
  5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
  6. บริษัทฯ จะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฎิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
  7. บริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
  8. บริษัทฯจะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อยึดถือและปฏิบัติ และมีการติดตามทบทวนผลการปฏิบัติว่าเป็นไป ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันให้เกิดความยั่งยืนสืบไป