02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
นายวิทยา สมัครไทย ย้อนกลับ
 • รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

  • 15 สิงหาคม 2565
 • คุณวุฒิทางการศึกษา

  • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140 ปี 2560
 • การอบรมพิเศษ

  • - หลักสูตร Project Management Professional (PMP/PMI)
  • - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง, สถาบันพระปกเกล้า
 • สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) :

  • ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

  • ไม่มี
 • ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • ก.พ. 2557 - ก.ค. 2565

   ผู้อำนวยการฝ่าย

   บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด

  • ส.ค. 2565 –ปัจจุบัน

   รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)