02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ ย้อนกลับ
 • รองกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

  • 1 มิถุนายน 2555
 • คุณวุฒิทางการศึกษา

  • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • - ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) :

  • ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

  • ไม่มี
 • ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • 2555 – 2558

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน
   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด

  • 2559 – ปัจจุบัน

   รองกรรมการผู้จัดการงานผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)