02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
รางวัล ESG Ratings A 2023 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัด ESG ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 65-79 โดยบริษัทมีคะแนนประเมินอยู่ที่ 76 คะแนน ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ได้รับรางวัลเมื่อ 06-11-2566
รางวัลมาตรฐานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022) ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 13 ปี รับรองเมื่อ 24-08-2565 (ส่งรายงาน CSR และตรวจประเมินเจ้าหน้าที่กรมโรงงานมาตรวจประเมินที่บริษัท และชุมชนที่ไปทำ CSR ทุกปี)
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน โดยเน้นระบบการจัดการและปฏิบัติเพื่อดูแลพนักงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในบริษัท ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 (ส่งแฟ้มรายงานข้อมูลการหัวข้อประเมิน พร้อมตรวจประเมินกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานทุกปี)
รางวัล 3Rs Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ประจำปี 2565 ที่มีการนำกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เพื่อลดปริมาณการส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ เพิ่มมูลค่าของเสีย และรางวัล 3Rs+ Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดแล้ว ยังทำให้มีผลตอบแทนกลับมายังบริษัท รวมถึงการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าที่เป็นตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  (สมัครเข้าโครงการกรมโรงงาน ส่งข้อมูลตามเกณฑ์ และตรวจประเมินโดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
รางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  (สมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33)
CSR-DIW Continuous Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Sustainability Disclosure Acknowledgement รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562
Thailand Sustainability Investment 2019 หุ้นยั่งยืน - บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
THAI LABOUR STANDARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THAI BUSINESS (TLS 8001-2010) มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์
Standard on Prevention and Solution to Drug Problems in an Establishment (SDE) มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO-9001 รับรองโดย บริษัท TUV NORD (Thailand) Ltd. เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการทำงานที่จะผลิตสินค้า จึงถึงส่งมอบสินค้า ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อายุการรับรอง 3 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง รับรองเมื่อ 14-06-2564 หมดอายุ 13-06-2567
มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO-14001 รับรองโดย บริษัท TUV NORD (Thailand) Ltd. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่เป็นตามมาตรฐานสากล อายุการรับรอง 3 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง รับรองเมื่อ 14-06-2564 หมดอายุ 13-06-2567
มาตรฐาน Greenhouse Gas Verification Statement ISO-14064 รับรองโดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญขององค์กร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี อายุการรับรอง 1 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง  รับรองเมื่อ 17-04- 2566
มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO-45001 รับรองโดย บริษัท TUV NORD (Thailand) Ltd. ควบคุม ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล อายุการรับรอง 3 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง รับรองเมื่อ 30-06-2565 หมดอายุ 02-06-2568
มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 รับรองโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า อายุการรับรอง 3 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง รับรองเมื่อ 02-06-2565 – 01-06-2568
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รับรองโดยสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี บริษัทมีกระบวนการให้ความรู้ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม ส่งบำบัดรักษา พนักงานอย่างต่อเนื่อง อายุการรับรอง 3 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง รับรองเมื่อ 20-09- 2565 – 25-07-2568
มาตรฐาน TGO Guidance of The Carbon Footprint for Organization รับรองโดย อบก. อายุการรับรอง 1 ปี มีการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง รับรองเมื่อ 31-05- 2566
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับรองโดย คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย แสดงถึงบริษัทมีระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามแบบประเมิน 71 ข้อ CAC อายุการรับรอง 3 ปี รับรองเมื่อ 31-03-2566  - 30-03-2569