ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน Premier Products
  ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน

 สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ พร้อมจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงบ้านคุณ

 สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ พร้อมจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงบ้านคุณ

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บิ๊กแท้งค์ เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง/ใหญ่ และโรงงาน

 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ยังเป็น 1 ใน 19 สถานประกอบการ จาก ทั่วประเทศที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program” สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program” วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ข้อมูลองค์กร
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
ข้อมูลทางการเงิน
 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 
แบบ 56-1
 
รายงานประจำปี
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 
หนังสือชี้ชวน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 
ข่าวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
 
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
 
การแจ้งเบาะแส
 
วิดีโอ พรีเซนเทชั่น
 
ประวัติและการประกอบธุรกิจของบริษัท
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 
โครงสร้างองค์กร
 
คณะกรรมการบริษัท
 
เลขานุการบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริษัท/บริษัทย่อยและอื่นๆ
 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 
นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
 
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
 
 
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ตรวจสอบ,ปรับปรุง,แก้ไขและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการบริการติดตั้งซ่อมแซมถังสำรองน้ำทุกชนิด

รายละเอียด

ตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียหรือถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆ ควรทำการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น หรือคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

ปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับปัญหาถังบำบัดแตก ปัญหาถังบำบัดรั่ว ปัญหาคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐานหรือถังบำบัดมีขนาดเล็กเกินไปกับจำนวนการใช้งาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

ติดตั้งและซ่อมแซมถังสำรองน้ำ

บริการติดตั้งถังสำรองน้ำ ซ่อมถังน้ำแตกหรือรั่ว และบริการล้างถังสำรองน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับถังสำรองน้ำ โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

ล้างถังเก็บน้ำ ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

บริการ

บริการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. บริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล ตามบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่าง ๆ
 2. บริการให้คำปรึกษาปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกระบบ
 3. บริการแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
 4. บริการจัดหาอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

บริการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. บริการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียใบใหม่ทดแทนถังเดิม
 2. บริการซ่อมถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์กลาส ที่แตก หรือชำรุด
 3. บริการซ่อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ
 4. บริการสำรวจเพื่อออกแบบแก้ไขระบบฯ
 5. บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

บริการติดตั้งและซ่อมแซมถังสำรองน้ำ
 1. บริการแก้ไขถังสำรองน้ำรั่ว ทั้งแบบฝังดินและตั้งพื้น
 2. บริการติดตั้งถังสำรองน้ำ แบบฝังดินและตั้งพื้น
 3. บริการเปลี่ยนหน้าแปลนถังสำรองน้ำและเปลี่ยนลูกลอย
 4. บริการล้างถังสำรองน้ำทั้งแบบฝังดินและตั้งพื้น

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริการ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร . 02-301-2201
โทรสาร. 02-301-2141
Email: Sale@pp.premier.co.th

 

ผลงานตัวอย่าง

 
 ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน Premier Products
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน © สงวนลิขสิทธิ์ 2554 นโยบายความเป็นส่วนตัว