02-301-2257 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

จากแนวคิด สู่นวัตกรรม สร้างโลกสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผนวกทั้งความเชี่ยวชาญและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และเราพร้อมพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งโลกสีเขียวให้อยู่คู่สังคมไทย

ธุรกิจของเรา

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

01

ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

02

ผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

03

พลังงานแสงอาทิตย์

04

งานบริการหลังการขาย

คู่ค้าทางธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมในประเทศไทย