วันที่ หัวข้อ
08 สิงหาคม 2560 08:00

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

07 สิงหาคม 2560 08:06

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

12 พฤษภาคม 2560 08:03

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

12 พฤษภาคม 2560 08:01

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

09 พฤษภาคม 2560 08:35

กรรมการและกรรมการผู้จัดการลาออก

09 พฤษภาคม 2560 08:32

เลิกบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)

03 พฤษภาคม 2560 17:56

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

21 เมษายน 2560 19:36

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

21 มีนาคม 2560 08:32

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท

23 กุมภาพันธ์ 2560 08:06

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

23 กุมภาพันธ์ 2560 08:05

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

20 กุมภาพันธ์ 2560 08:37

แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

27 ธันวาคม 2559 18:01

แจ้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการปรับโครงสร้างการบริหาร (แก้ไข)

23 ธันวาคม 2559 18:01

แจ้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการปรับโครงสร้างการบริหาร

11 พฤศจิกายน 2559 08:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2559 08:18 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/ 2559
19 ตุลาคม 2559 17:25 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
10 สิงหาคม 2559 17:43

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2559 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

10 สิงหาคม 2559 12:34

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2559

10 สิงหาคม 2559 12:33

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

แสดงผลตั้งแต่ 41 ถึง 60 รายการ จากทั้งหมด 124 รายการ (จำนวน 7 หน้า)