นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ อายุ 62  ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)