นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์  อายุ 64  ปี  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2540 – 2558                      กรรมการอิสระ  
                                            บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2558–ปัจจุบัน                    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
                                            กรรมการตรวจสอบ/
                                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
                                            บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • 2558–ปัจจุบัน                    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
                                            กรรมการบริหารความเสี่ยง /
                                            ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                            บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2551 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2556 – ปัจจุบัน                 ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ
                                           สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์