นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์  อายุ 63  ปี  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2540 – 2558                     กรรมการอิสระ  
                                             บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • 2551 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • 2556 – ปัจจุบัน                 ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ
                                             สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์