นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร อายุ 66  ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

               ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)