นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์  นิตยาพร  อายุ 68  ปี  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมพิเศษ
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
   ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2554 – 2561                     กรรมการที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านกำกับคณะ
                                           วชิราวุธวิทยาลัย
 • 2555 – 2561                     กรรมการที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ
                                           วชิราวุธวิทยาลัย
 • 2559 – ปัจจุบัน                 ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
                                           ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังใน
                                           โครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ของราชการ/รัฐวิสาหกิจ
                                            - โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน
                                               ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร กรมทางหลวงแผ่นดิน (2559-2561)
                                            - โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
                                               การรถไฟแห่งประเทศไทย (2561-ปัจจุบัน)