นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์  นิตยาพร  อายุ 67  ปี  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
   ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2554 – ปัจจุบัน              กรรมการที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านกำกับคณะ
                                        วชิราวุธวิทยาลัย
 • 2555 – ปัจจุบัน              กรรมการที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ
                                        วชิราวุธวิทยาลัย
 • 2559 – ปัจจุบัน              ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
                                        ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในโครงการจัดซื้อ
                                        จัดจ้าง/ของราชการ/รัฐวิสาหกิจ
                                            - โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน
                                               ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร กรมทางหลวงแผ่นดิน
                                            - โครงการซ่อมใหญ่อากาศยาน กรมการบินพลเรือน
 • 2560 – ปัจจุบัน              ผู้สังเกตุการณ์อิสระ
                                           - โครงการจัดจ้างแสตมป์สรรพสามิต และบริหารจัดการแสตมป์
                                              สรรพสามิตแบบใหม่ กรมสรรพสามิต