นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ อายุ 75  ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555

กรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)