นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ  อายุ 76  ปี  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 กุมภาพันธ์ 2556


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2556 – 2558                         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                               บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2547 – 2558                  กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • 2544 – ปัจจุบัน              ผู้ประนีประนอม ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
                                        กระทรวงยุติธรรม
 • 2550 – ปัจจุบัน              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี
                                        สำนักงาน ก.พ.
 • 2557 – ปัจจุบัน              คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
                                        กรมสรรพากร
 • ปัจจุบัน                          คณบดี
                                        คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม