นางสาววัชนีพร เศรษฐสักโก
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการค่าตอบแทน

นางสาววัชนีพร  เศรษฐสักโก  อายุ 60  ปี  5  เดือน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   13 พฤษภาคม 2562


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมพิเศษ

สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
   -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีฯ
  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ