นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ

นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์  อายุ 56  ปี  
กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   7 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมพิเศษ
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.17%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2555 – 2559                     กรรมการ
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
 • พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน                     กรรมการ
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
 • 2557 – ปัจจุบัน                     กรรมการ  
                                             บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน                     กรรมการ
                                             บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2552 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
 • ปัจจุบัน                            กรรมการ
                                           บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • ปัจจุบัน                            ผู้อำนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์