นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

นายเอกราช  กลัดพันธุ์ อายุ 58  ปี
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)