นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

นายเอกราช  กลัดพันธุ์  อายุ 60  ปี  
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
    ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • 2556 – เม.ย. 2560                 กรรมการ
                                                บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัดจำกัด