นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์  อายุ 67  ปี  
กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2550 – ต.ค. 2558               กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
                                            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 – 2559               กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
                                            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 
 • 2560 – ปัจจุบัน                   ประธานกรรมการ 
                                            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2546 – 2559                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด จำกัด
 • 2546 – 2559                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
 • 2546 – 2559                 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
                                           บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
 • 2558 – 2560                 กรรมการ
                                           บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
 • 2558 – 2560                 ประธานกรรมการ
                                           บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด
 • 2547 -ปัจจุบัน                กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน               ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน               ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจมหาชน
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน               ที่ปรึกษา
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์