นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์ อายุ  66  ปี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2557


คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)