นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์  อายุ 69  ปี  
กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมพิเศษ
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • พ.ค. 2546 – ก.ย. 2558      กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
                                            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2546 – ธ.ค. 2560      กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
                                            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 
 • 2560 – ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ 
                                            บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2546 – 2559                      กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด จำกัด
 • 2546 – 2559                     กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
 • 2546 – 2559                     กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
                                           บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
 • 2558 – 2559                     กรรมการ
                                           บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
 • 2558 – 2559                     ประธานกรรมการ
                                           บริษัท มีวนา จำกัด
 • 2547 -ปัจจุบัน                  กรรมการ
                                          บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • 2560 – 2561                    ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน
                                          กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน                ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
                                          กลุ่มบริษัทพรีเมียร์