นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน

นางดวงทิพย์  เอี่ยมรุ่งโรจน์  อายุ 63  ปี  
กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555

กรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2544 – 2560                     กรรมการ 
                                           บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน                 กรรมการ 
                                           บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
 • 2550 – ปัจจุบัน                 กรรมการ 
                                           บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2547 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
 • ปัจจุบัน                             กรรมการ
                                           บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • ปัจจุบัน                             ผู้อำนวยการใหญ่
                                           สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษา
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2536 – ปัจจุบัน                 กรรมการและเหรัญญิก
                                           มูลนิธิยุวพัฒน์
 • 2554 – ปัจจุบัน                 รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
                                           มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” 
 • 2554 – ปัจจุบัน                 กรรมการและเหรัญญิก
                                           มูลนิธิเอ็นไลฟ                          
 • 2553 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท ค.คน จำกัด