นายสุรศักดิ์ ภัสสร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสะอาด
นายสุรศักดิ์ ภัสสร อายุ 46   ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานสะอาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2556
 
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 • 2555 – มี.ค. 2556             ผู้จัดการโครงการงานวิศวกรรม
                                            บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น  แคปปิตอล จำกัด
 • เม.ย. 2556 – พ.ค. 2556    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน 
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย.2556 – ธ.ค.2557        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2558 – ธ.ค. 2558        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและพลังงานสะอาด 
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสะอาด
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)