นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง

นายเดชา   แก้วพฤหัสชัย อายุ 51  ปี  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี   วิศกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  • 2555 – 2558       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
                                 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
  • 2559 – ปัจจุบัน     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง
                                 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)