นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา

นายนัทธชัย   พวงประดิษฐ์ อายุ  52  ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี   วิศกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  • 2555 – 2558           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน  
                                    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
  • 2559 – ปัจจุบัน        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานผลิตและวิจัยพัฒนา
                                    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด