นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา

นายนัทธชัย   พวงประดิษฐ์ อายุ  50  ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี   วิศกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 • 2554 – 2555          ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
                                  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
 • 2555 – 2558           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน  
                                  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานผลิตและวิจัยพัฒนา
                                  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด