นางสาวณัฐญา นวลพลับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน

นางสาวณัฐญา   นวลพลับ  อายุ  55  ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  งานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  • 2555 – ปัจจุบัน       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน
                                    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)