นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์
กรรมการผู้จัดการ

นายไชยยันต์    จาตุรันตานนท์  อายุ  47 ปี
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  • ก.ค.2560 – ปัจจุบัน                   กรรมการผู้จัดการ
                                                      บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)