นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นายมณฑล    หรรษคุณารมณ์ อายุ  45 ปี
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
          ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)