นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์
กรรมการผู้จัดการ

นายไชยยันต์    จาตุรันตานนท์  อายุ  47 ปี
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท International BusinessManagement, Bond University , Australia   
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
             -
  การอบรมพิเศษ
             - 
  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท   : -      หุ้น
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -      บริษัท
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -      บริษัท
  การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
  หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ               :       -
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -