นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
Untitled Document

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง  อายุ  55  ปี
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 พฤษภาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • MINI MBA  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

 • Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with  ISO 31000
 • Application of  Risk Management International Standard  ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
 • Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM
 • หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุ่นที่ 2 ปี  2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 • 2555 – ปัจจุบัน                ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน 
                                           บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด