นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
เลขานุการบริษัท
Untitled Document

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ อายุ 54 ปี
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย     สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร  Company  Secretary  Program (CSP)   รุ่นที่  6   ปี 2547
  • หลักสูตร Driving Company Success with   IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2 ปี 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  • 2545 - ปัจจุบัน                   ผู้อำนวยการงานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน 
                                               กลุ่มบริษัทพรีเมียร์