นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
เลขานุการบริษัท
Untitled Document

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ อายุ 52 ปี
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย     สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร  Company  Secretary  Program (CSP)   รุ่นที่  6   ปี 2547
 • หลักสูตร Driving Company Success with   IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2 ปี 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 • 2528 - 2535                      ที่ปรึกษากฎหมาย
                                             บริษัท ดีทแฮลม์ จำกัด
 • 2535 - 2544                      ทนายความ
                                             บริษัท พีบีเอสลอว์ จำกัด
 • 2544 - 2545                      ทนายความหุ้นส่วน
                                             บริษัท สำนักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2545 - ปัจจุบัน                   ผู้อำนวยการงานกฎหมาย/ทะเบียน 
                                             กลุ่มบริษัทพรีเมียร์