นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ

นายมณฑล    หรรษคุณารมณ์ อายุ  45 ปี
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2557

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  • มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2556    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง  
                                                บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 – ปัจจุบัน               กรรมการผู้จัดการ 
                                                บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  •                                
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  • 2547 – 2555                  รองประธานบริหาร
  •                                       บริษัท เอส บี เรียลตี้ จำกัด
  • 2555 – 2556                  ผู้จัดการใหญ่
                                          บริษัท รีสัลท์พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้งจำกัด