นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

นายสุรเดช บุณยวัฒน อายุ 68  ปี  
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 สิงหาคม 2555

ประธานกรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   22 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมพิเศษ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19 ปี 2557
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.97%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2548 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2542 – 2559                 กรรมการผู้จัดการใหญ่
                                           สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2547 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
 • ปัจจุบัน                             กรรมการ
                                           บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2560 – ปัจจุบัน                 ที่ปรึกษา
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • 2554 – ปัจจุบัน                 รองประธานกรรมการ
                                           มูลนิธิเอ็นไลฟ
 • 2558 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           มูลนิธิยุวพัฒน์