นายปกรณ์ สุขุม
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

นายปกรณ์ สุขุม  อายุ 56  ปี  
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   25 เมษายน 2562

 คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมพิเศษ
 • หลักสูตร Advanced Management Program, International Institute for Management Development, (IMD) Lausanne, Switzerland ปี 2548
 • หลักสูตร Capital Market Academy, Stock Exchange of Thailand, รุ่นที่ 14 ปี 2556
 • Capital Market Academy CLMV, Stock Exchange of Thailand รุ่นที่ 3 ปี 2560
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 • พ.ย.2561 – ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการบริหาร
                                                  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2547– 2552                            รองกรรมการผู้จัดการ
                                                 บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2558                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                                 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2541 – 2546                           รองกรรมการผู้จัดการ
                                                 บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอร์ส จำกัด
 • 2531 – ปัจจุบัน                       กรรมการ
                                                 บริษัท พี เอส เค ซุมม่า จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน                       กรรมการ
                                                 บริษัท คาสเซิล พาร์ทเนอร์ จำกัด