นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ

นางเพ็ญศรี  เดชติ่งเอง  อายุ 62  ปี  
กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  :   26 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนทางการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2555 – 2557                     กรรมการ
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
 • เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน                     กรรมการ
                                             บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
 • 2557 – ปัจจุบัน                     กรรมการ  
                                             บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน                     กรรมการ
                                             บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • 2552 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน                 กรรมการ
                                           บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
 • ปัจจุบัน                            กรรมการ
                                           บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 • ปัจจุบัน                            ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี
                                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์