คณะกรรมการบริษัท


นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ