คณะกรรมการบริษัท


นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ