คณะกรรมการบริษัท


นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ