คณะกรรมการบริษัท


นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

นายปกรณ์ สุขุม
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ

นางสาววัชนีพร เศรษฐสักโก
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ