คณะกรรมการบริหาร


นายวรเทพ รางชัยกุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายลือชา พิศิษฐการ
กรรมการ

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ

นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์
กรรมการผู้จัดการ

Mr.KE JIAN-YU
กรรมการ

นางสาวณัฐญา นวลพลับ
กรรมการ

นายธิติพัทธ์ เจียมรุจีกุล
กรรมการ