คณะผู้บริหาร


นายปกรณ์ สุขุม
ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร
กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายเดชา จิรวัฒน์สถิตย์
รองกรรมการผู้จัดการ งานขายและการตลาด

นายธีรศักดิ์ วงจันทร์ศิลป์
รองกรรมการผู้จัดการ งานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการงานผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายพิสิฐ สัตตะ
รองกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นางสาวชุติมา สุวรรณรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน