คณะผู้บริหาร


นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวณัฐญา นวลพลับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง

นายพิสิฐ สัตตะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคล