คณะผู้บริหาร


นายปกรณ์ สุขุม
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวณัฐญา นวลพลับ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน

นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร
กรรมการบริหาร ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง

นายพิสิฐ สัตตะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคล

นายธีรศักดิ์ วงจันทร์ศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา