มอบปั๊มสูบน้ำเสีย ให้กับทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ โดย คุณอภิสิทธิ์ โอภาสสัจจะกุล  มอบปั๊มสูบน้ำเสีย TSURUMI (TSURUMI PUMP)  จำนวน 3 เครื่อง ให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงโรงอาหารของมหาวิทยาลัย    โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์  เป็นผู้รับมอบ