ข้อมูลองค์กร

 ชื่อบริษัท:     บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อ :  PPP
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและ อุตสาหกรรม
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 เลขทะเบียนบริษัท :  0107555000309
 Homepage :   www.premier-products.co.th
 โทรศัพท์ :  0-2301-2100-1
 โทรสาร :  0-2398-1301
 ทุนจดทะเบียน:  300,000,000.00 บาท
 ทุนที่เรียกชำระแล้ว :  300,000,000.00 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม :

 ฟอร์ม 56-1