นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจ ผลิต จำหน่ายและบริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฎิบัติตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัท จึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

1. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส่งมอบหรอผู้รับเหมาช่วง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมถึงการร่วมปฏิบัติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรมโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง การควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

6. บริษัทฯ จะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฎิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8. บริษัทฯจะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ได้เผยแพร่และจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งมอบให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อยึดถือและปฏิบัติ และมีการติดตามทบทวนผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เกิดความยั่งยืนสืบไป