นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ที่ยอมรับกันทั่วไป มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1.  บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร อันได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงานและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ  กลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับตำแหน่ง โดยให้พนักงานมีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีต่อการปฎิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง และองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

3.  บริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้พนักงานทุกระดับตำแหน่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการจัดการงานในทุกกระบวนการของการทำงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.  บริษัทจะจัดทำเอกสาร คู่มือและระเบียบปฎิบัติต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีการปฎิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีระบบการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  บริษัทจะนำระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ