นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม    โดยกำหนดเป็นนโยบายลำดับดังนี้

- นโยบายด้านเศรษฐกิจ บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์

- นโยบายด้านสังคม บริษัทจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่เสริมสร้างชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการปลูกฝัง จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและชุมชนสังคมโดยรวม

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ทั้งในกระบวนการ และผลิตภัณท์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในหมู่ พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

            บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต จัดจำหน่ายและบริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน  มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่ง  ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง ที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย

2. ดำเนินการพัฒนา ควบคุม ปรับปรุง ป้องกัน และดำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   อาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นตามกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในแต่ละปี พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ รับทราบและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง  และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี

4. จัดสรรทรัพยากร บุคคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ

5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน รวมถึงการป้องกันมลพิษหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

          นโยบายสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนี้ ได้จัดทำเป็นเอกสารและเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ยึดถือและปฎิบัติ