นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม    โดยกำหนดเป็นนโยบายลำดับดังนี้

- นโยบายด้านเศรษฐกิจ บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์

- นโยบายด้านสังคม บริษัทจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่เสริมสร้างชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการปลูกฝัง จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและชุมชนสังคมโดยรวม

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ทั้งในกระบวนการ และผลิตภัณท์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในหมู่ พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

            บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ป้องกัน และปกป้องสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายแนวทางในการทำงาน ดังนี้

1. ระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

2. บริษัทดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตของพนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วงและผู้มีส่วนได้เสีย

3. บริษัทส่งเสริม สนับสนุน สื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมาย ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทจะส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร ทรัพยากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ

5. บริษัทจะติดตาม ตรวจสอบ เพื่อมั่นใจว่ามีกระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส การลดความเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจ กลยุทธ์ ผู้มีส่วนได้เสียด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน