นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม    โดยกำหนดเป็นนโยบายลำดับดังนี้

- นโยบายด้านเศรษฐกิจ บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์

- นโยบายด้านสังคม บริษัทจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่เสริมสร้างชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการปลูกฝัง จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและชุมชนสังคมโดยรวม

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ทั้งในกระบวนการ และผลิตภัณท์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในหมู่ พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบาย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
นโยบายคุณภาพ
นโยบายพลังงาน