วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
วิสัยทัศน์

"เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม"

พันธกิจหลัก

  • - สรรหาและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน การอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และวัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย พร้อมด้วยบริการและระบบบริหารจัดการ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • ผสมผสานความรู้และความสามารถทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
  • - ส่งมอบคุณค่าด้วยสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ
  • - ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพ
  • - ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
  • - ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
  • - ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น