วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่า ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม"

พันธกิจหลัก

  • - สรรหาและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและระบบการจัดการที่ดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการจัดการน้ำ พลังงานสะอาด วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  • ผสมผสานความรู้และความสามารถทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
  • - ส่งมอบคุณค่าด้วยสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ
  • - ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพ
  • - ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
  • - ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
  • - ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น