ประวัติและการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประวัติและการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ภายใต้ชื่อบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ตราสินค้า “SATS” ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ผลิตและจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป ภายใต้เทคโนโลยีจาก Matsushita Electric Works Ltd. ประเทศญี่ปุ่น บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดจนทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปและเป็นที่มาของการเรียกถังบำบัดน้ำเสียว่า “ถังแซทส์” มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำรวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมบริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารพรีเมียร์เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  และมีโรงงานผลิตขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ให้กับบริษัทในระยะยาว

·   เดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (“IGC”) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.01 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 247 ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทได้ทยอยลงทุนเพิ่มใน IGC โดย ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทถือหุ้นใน IGC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.64 ทำให้ IGC มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทถือหุ้นใน IGC คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.60ของทุนจดทะเบียนของ IGC จำนวน 600 ล้านบาท
 
·  เดือนธันวาคม 2554 บริษัท ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด (“PHA”) จำนวน 9,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของ PHA โดย PHA ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
 
·  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 217.50 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

·  เดือนกันยายน 2556  บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (“PPW”) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีทุนจดทะเบียน  1 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นจำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99  ของทุนจดทะเบียน   และในเดือนธันวาคม 2556  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PPW ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ PPW อีก 34 ล้านบาท  โดยให้คณะกรรมการทยอยเพิ่มทุนเป็นคราวๆ ได้ ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อย  มีการประกอบธุรกิจโดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

 

·  ระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปมีด้วยกัน 2ชนิด ได้แก่ ไฟเบอร์กลาสและวัสดุพลาสติกโพลีเอทิลีนบริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาส ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียของบริษัทผลิตภายใต้หลายตราสินค้าของบริษัท เช่น SATS   AEROWHEEL  AEROMAX   ECO - TANK และ AEROTOL เป็นต้นซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพความทนทานและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับถังบำบัดน้ำเสียของบริษัทมีทั้งระบบเติมอากาศและระบบไม่เติมอากาศ โดยผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทแบ่งตามการใช้งานเป็น 2ประเภทดังนี้

- ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย เช่น ถังแซทส์ ถังอีโค่แท้งค์ ถังไบโอโทลบ่อดักไขมันพี.พี

- ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารขนาดกลางถึงใหญ่ และโรงงาน ได้แก่ ถังแอโรโทล ถังแอโรวีล ถังแอโรแมกซ์  ถังซูเปอร์แซทส์  และบ่อดักไขมัน พี.พี. 
 
· อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มน้ำเสียซูรูมิ เครื่องเติมอากาศซูรูมิ เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว แลเครื่องเติมอากาศฟลุ๊คส์              
 
· ระบบสำรองน้ำ

 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถังเก็บน้ำซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกโพลีเอทิลีน ภายใต้ตราสินค้า “PP”  ถังเก็บน้ำของบริษัทสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 ประเภท คือ

- ถังเก็บน้ำทั่วไปโดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 500-4,000ลิตร ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยรวมถึงอาคารต่างๆ   และ
- ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 5,000-100,000ลิตร ซึ่งเหมาะสำหรับ อาคารหรือโรงงานต่างๆ  
 
โดยในปี 2556 ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ Smart Tankที่เริ่มวางจำหน่ายในปลายปี ซึ่งได้เริ่มใช้ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ  นอกจากนั้น ยังพัฒนาสินค้าระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้ตราสินค้า MAXFiL  เป็นระบบกรองน้ำที่เหมาะกับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำในปริมาณที่สูง โดยสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาเข้าระบบกรองน้ำนี้ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของอาคาร และยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก กับการสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร
 
· การให้บริการและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทให้บริการ รับออกแบบ แนะนำ และดูแลจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กจนถึงระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ของอาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิดให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดยมีประเภทการให้บริการดังนี้  
- การให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
- การให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
- การให้บริการซ่อมอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 
และเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ( water recycle system)ตามลักษณะความต้องการในการใช้งานอีกด้วย

 

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง วัสดุอะครีลิค และเหล็กขึ้นรูป รวมถึงการ ผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงการ โดยสามารถแบ่งประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
·   ผนังเบาสำเร็จรูป
·   ระบบกันเสียง
·   ปูนปั้นลายประดับตกแต่งอาคาร
·   หลังคาและผนังเหล็กสำหรับอาคารและโรงงาน
·   อ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ
·   ท่อสำหรับสารเคมี ถังบรรจุสารเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสารเคมี

ในปี 2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนี้

·   ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) โดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบ  ผู้ติดตั้ง  ผู้วางระบบและเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์สำคัญของระบบ Solar rooftop อาทิ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Solar inverter) แผงพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ (Solar PV module) ฯลฯ เพื่อนำมาออกแบบติดตั้งให้มีขนาดระบบ Solar rooftop ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบ Solar rooftop เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (“PHA”) โดย PHA เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “ MIRAGE ” โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ดังนี้

·   ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง  ตู้แช่ไวน์
·   ตู้เย็น ลายภาพพิมพ์
·   ตู้กดน้ำร้อน – น้ำเย็น
·   เตาแก็สพร้อมเตาอบตั้งพื้น

 

 

4. ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด   
ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (IGC) โดย IGC ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแหล่งรายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่าไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคา   รับซื้อไฟฟ้าจำนวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10ปี สำหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 3แห่งนับจากวันเริ่มต้นเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยในปัจจุบัน IGCได้ COD สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3แห่ง ที่จังหวัดสระบุรีโดยครบถ้วนแล้ว

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่ามะปราง เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27ธันวาคม 2553
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลชำผักแพว เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26เมษายน 2556
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยแห้ง เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556


โดยโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 15เมกะวัตต์